Miljöpolicy

Vägen ut! Lärjeåns kök & trädgårdar blev Miljödiplomerade 2013 och har sedan dess omdiplomerats år efter år. Vår positiva miljöpåverkan består i att vi sprider kunskap om hållbart företagande och hållbar produktion till våra kunder, deltagare och medarbetare i såväl utbildningar och projekt som i den dagliga verksamheten. Våra betydande negativa miljöaspekter är energiförbrukningen och transporter. Våra miljömål för 2023 är att jobba med den biologiska mångfalden i trädgården och minska energiförbrukningen.

Våra odlingar är KRAV-certiferade sedan 2017 och det innebär att vi odlar helt utan konstgödsel och bekämpningsmedel. Istället använder vi oss av växelbruk och gröngödsling. Allt ogräs rensas mekaniskt och vi bekämpar skadedjur med nyttodjur och såpvatten. Vi täcker odlingarna med halm och ogräsrens för att minska vattenförbrukningen och gynna mikrolivet. I trädgårdarna finns insektshotell utplacerade och grenhögar liggandes för att skapa en lockande miljö till de livsviktiga pollinerarna.


Miljömässig hållbarhet ska genomsyra hela företaget och vi ska ständigt sträva efter att ständigt förbättra och förebygga vår miljöpåverkan genom att:

  • Öppet kommunicera vårt miljöarbete och annan miljöpåverkan till personal, allmänhet, kunder, leverantörer, myndigheter och övriga intressenter.
  • Tydligt definiera tillämplig miljölagstiftning liksom övriga miljökrav och se till att dessa följs.
  • Effektivisera vår verksamhet samt införa rutiner för att minska vår energiförbrukning.
  • Införa rutiner för avfallshantering och sortering.
  • Öka medvetenheten och införa rutiner för att minska vår resursförbrukning.
  • Välja varor, produkter och tjänster från företag som har ett aktivt miljöarbete och som erbjuder miljövänliga och/eller etiska produkter.
  • Öka andelen ekologiska, rättvise- samt miljömärkta varor och tjänster genom att vi följer inköpsrutin.
  • Minska våra transporter samt följa resepolicy och arbeta för en mer koldioxidneutral verksamhet.
  • Arbeta med grön affärsutveckling för att skapa nya gröna arbetstillfällen och arbetsträningsplatser.
  • Formulera, kommunicera och följa upp tydligt satta mål samt involvera våra medarbetare i vårt miljöarbete.

Läs om hur Vägen ut! kooperativen jobbar med hållbarhet här.
Läs Vägen ut! kooperativens miljöpolicy i sin helhet här (pdf).